LIVE

Temat: Normy które warto mieć
PN-87/B-01037 - Projekty budowlane. Zasady rzutowania PN-ISO 2594:1998 - Rysunek budowlany. Metody rzutowania PN-ISO 9431:1994 - Rysunek budowlany. Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową PN-EN ISO 6284:2001 - Rysunek budowlany - Oznaczanie odchyłek granicznych PN-B-01025:2004 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych PN-EN ISO 4157-1:2001 - Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń Część 1: Budynki i części budynków PN-EN ISO 4157-2:2001 - Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń PN-EN ISO 4157-3:2001 - Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń – Część 3: Identyfikatory pomieszczeń PN-B-01029:2000 - Rysunek budowlany Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych PN-70/B-01030 [Norma wycofana] - Projekty budowlane Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych (Zastąpiona PN-B-01030:2000) PN-B-01030:2000 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych PN-ISO 7518:1998 - Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy PN-EN ISO 11091:2001 - Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu...
Źródło: archiurb.pl/viewtopic.php?t=58Temat: Literatura przedmiotu, program zajęć, zasady zaliczenia.
Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno- budowlanych. •PN/B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. •PN/B-01034: 2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. •PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu. -E.Misniakiewicz, W. Skowroński-„Rysunek techniczny budowlany”, Arkady W-wa 99, -„Architektura krajobrazu”, PWN Warszawa- Kraków 1979, -Juliusz Żórawski, „O budowie formy architektonicznej”, Arkady, Warszawa 1973, -Wejchert Kazimierz, „Elementy kompozycji urbanistycznej”, Arkady, Warszawa 1984, -Ernst Neufert, "Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego", Arkady, Warszawa 1995, -Krzysztof Tauszyński, "Dokumentacja budowlana 3- wstęp do projektowania architektonicznego", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszwa 1989, -"Techniki instalacyjne w budownictwie mieszkaniowym", Ulrich Fox, Arkady, Warszawa 1998, -aktualne czasopisma architektoniczne, strony internetowe............
Źródło: architekci.yoyo.pl/viewtopic.php?t=15


Temat: Proszę o pomoc w sprawie...
5455:1998 Rysunek techniczny. Podziałki. PN-EN ISO 7519:1999 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach zestawieniowych. PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych. (Zamiast PN-70/B-01025) PN-70/B-01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych. PN-EN ISO 128-20:2002 Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania - Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii. (Zamiast PN-82/N-01616) PN-EN ISO 128-23:2002 Rysunek techniczny -; Zasady ogólne przedstawiania - Część 23: Linie na rysunkach budowlanych. PN-82/N-01616 Rysunek techniczny. Linie rysunkowe. (Zamiast PN-70/B-01025 w zakresie p. 2.1.4.) PN-ISO 4069:1999 Rysunek budowlany. Oznaczanie powierzchni na przekrojach i widokach. Zasady ogólne. PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. (Łącznie z normą PN-ISO 4069:1999 zamiast PN-70/B-01030) PN-70/B-01030 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych. (Zamiast PN-60/B-01029) PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiarowanie na rysunkach. PN-82/N-01614 Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogólne. (Zamiast PN-60/B-01029 w zakresie pp. 2.1, 2.2, 2.4, 2.11, 2.12, 2.16.4.) PN-ISO 129:1996 i PN-ISO 129/Ak Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogólne. Definicje. Metody wykonania i oznaczenia specjalne. (Zamiast PN-82/N-01614 w zakresie zasad porządkowych, sposobów wymiarowania i uproszczeń wymiarowych) PN-ISO 9431:1994 Rysunek budowlany. Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkętytułową. PN-ISO 7200:1994 Rysunek techniczny. Tabliczki tytułowe. PN-80/N-01612 Rysunek techniczny. Formaty arkuszy. PN-86/N-01603 Rysunek techniczny. Składanie formatów arkuszy. PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. PN-64/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny. Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników. (Zamiast PN-ISO 5261:1994, PN-ISO 5261/Ak:1994) PN-ISO 5261:1994 i PN-ISO 5261/Ak:1994 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych. PN-64/B-01043 wyd. 7 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.
Źródło: forum.architekci.pl/viewtopic.php?t=2012


Temat: Dwa napiecia pradu
architektoniczno-budowlany § 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. 2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać: ..... 7) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych; 8) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń ... 7, powinna przedstawiać: .... 4) podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2; 5) zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: a) instalacje oraz urządzenia budowlane: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe, b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną, c) instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych, wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach. 2. Część rysunkowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=11683


Temat: czy projekt instalacji jest wymagany?
Tę sprawę reguluje : Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, poz. 906) ( http://www.abc.com.pl/serwis/du/1998/0906.htm i http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/Ma...6?OpenDocument ) w którym jest zapis : Rozdział 4 Projekt architektoniczno-budowlany § 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. 2. Opis techniczny, ... i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z obiektem, 9) charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ... budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, § 12. 1. Część rysunkowa, o której mowa w § 11 ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7, powinna ... do przedstawienia: c) położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania, d) budowli przemysłowych ... ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2, 5) zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: a) instalacje oraz ... opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach. 2. Część rysunkowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu. Długie...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=9041